Web 管理  
 
用户名:   @ 
密码:   
语言: 
界面风格:   
 
登录 >>  

 在线帮助    联系我们
 合肥立方制药股份有限公司 

  • 本系统可同时使用如下两种方式收发自己的邮件:
  •  
  • 使用收发邮件应用程序时, 邮件帐号设置事项:
  •     1) 在本网站收发邮件 - 通过网页来收发和查阅邮件     POP3,SMTP 服务器都是: mail.lfyyjt.com
        2) 使用收发邮件应用程序 - 如 Outlook Express, FoxMail, Thunderbird ...     SMTP选项[我的服务要求身份验证] - 必须选中